Studerandeinflytande

Det är viktigt att du som studerar hos oss har möjlighet att säga vad du tycker och att du kan vara med och påverka. Att stärka och utveckla demokratin är just ett av folkhögskolans uppdrag.

Klassråd

Varje klass ska en gång i månaden ha klassråd. Där kan du prata om sånt du tycker fungerar bra eller mindre bra i klassen eller skolan. Klassen utser även en representant som sitter med i kursrådet. På fritidsledarutbildningen kallas klassråd TTF, på grundskolenivå finns demokratitid varje vecka. Om du upplever att ni inte har klassråd varje månad prata med studierektorn.

Kursråd

Varje klass har möjlighet att utse representanter till ett kursråd. Detta kursråd ges möjlighet att mötas på planerad tid och

  • föra fram synpunkter till skolledning
  • delta i olika forum för dialog kring de studerandes studiesituation
  • utse två representanter till förvaltningens deltagarråd
  • delta på styrelsemöten då de är förlagda till folkhögskolan

I kursrådet samlas representanter tillsammans med rektorn och en personalrepresentant. Möten hålls minst 2 gånger per termin. Här lyfts frågor som gäller hela skolan. De som sitter med i kursrådet erbjuds styrelseutbildning.

Delaktighet på förvaltningsnivå

I folkhögskoleförvaltningen bildas ett deltagarråd som består av två representanter för varje folkhögskola. Detta deltagarråd ges möjlighet att:
  • på planerad tid mötas
  • föra fram synpunkter till förvaltningsledning och styrelse
  • delta i olika forum för dialog kring de studerandes studiesituation på förvaltningsnivå
  • utbyta erfarenheter mellan skolornas arbete för och med deltagare

Delaktighet vid styrelsemöten

Det kursråd som finns på den folkhögskola där styrelsemötet är förlagt har möjlighet att delta med representanter vid styrelsemötet. Handlingar inför mötet skickas till den skola där mötet äger rum och förmedlas till kursrådet. Förvaltningschef träffar kursrådet innan styrelsemötet och går igenom agendan för mötet.

Skyddsombud

De studerande har genom lag rätt att utse ett studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombudet ingår i skolans skyddskommitté som jobbar med det systematiska arbetsmiljön på skolan. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.